Không thể động

Giới thiệu

Tên gốc:   不能动

Thể loại: hiện đại đô thị, ngược tâm, HE

Tình trạng: hoàn

Cặp đôi: Chu Dương – Ly Uý, Chu Dương – Trần Minh

Credit: Yuly@vns

1| 2 | 3| 4| 5| 6|

7| 8| 9.1 | 9.2| 9.3 | 10